دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 10، آذر و دی 1381 

پژوهشی اصیل

بررسی سیمای بالینی تعدادی از مصدومین روانی ناشی از جنگ

صفحه 225-229

علی فتحی آشتیانی؛ رضا کرمی‌نیا


بیماری سارس

صفحه 265-272

مصطفی قانعی؛ علی کرمی؛ سید رضا حسینی‌دوست؛ حسن ابولقاسمی؛ سید محمدجواد حسینی