ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومائی مــرکز پزشکی الزهرا (س)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  افزایش حوادث جاده‌ای در کشورهای در حال توسعه و انجام اقدامات پیشگیرانه اولیه، نیاز به ارزیابی دقیق شدت تروما و درمان آن را به‌عنوان پیش‌گیری ثانویه ضروری می‌سازد. به‌این جهت سیستم‌های درجه‌بندی مختلفی طراحی شده است. یکی از مهمترین آنها، سیستم مقیاس شدت آسیب (Injury severity scoring =ISS) می‌باشد. در مطالعه حاضر شدت تروما در بیماران پذیرش شده در اورژانس مرکز پزشکی الزهرا(س) با استفاده از سیستم فوق اندازه‌گیری شده است. در این مطالعه مقطعی380 بیمار ترومایی مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا (س)، انتخاب شدند و پس از انجام معاینات اولیه با استفاده از چک لیست شدت تروما تعیین گردید. سایر اطلاعات شامل: جنس، نوع تروما، وضعیت سواد و سن درچک لیست ثبت گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از Spss و آزمون test t- و رگرسیون انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد، 83 % بیماران مذکر و 70% آنها با سواد می‌باشند. 5/50 % دچار ترومای نافذ بودند. افراد مونث بیشتر دچار ترومای بلانت و افراد مذکر بیشتر دچار ترومای نافذ شده بودند(03/0= P )، شدت ترومای سردر افراد مونث در ترومای بلانت بیشتر بود. میانگین شدت آسیب در بیماران 9/8 ± 63/12 بود و موارد ترومای بلانت از ترومای نافذ بیشتر بود (003/0= P )، رابطه‌ای بین شدت آسیب و سن وجود نداشت. یافته‌های این تحقیق مؤید آن است که شدت تروما در بیماران مبتلا به ترومای بلانت نسبت به نافذ بیشتر است و تفاوتی بین دو جنس وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها