استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  این تحقیق با هدف شناسایی اختلالات روانی شایع و میزان فرسودگی شغلی در بین خلبانان با انتخاب تصادفی تعداد 35 نفر از خلبانان سپاه انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از آزمون SCL90 و آزمون فرسودگی شغلی استفاده گردید. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی هم‌چون میانگین، انحراف استاندارد و ضریب هم‌بستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،   نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، شاخص کلی شدت علایم بیماری در بین گروه مورد بررسی بیشتر از جامعه عادی است و به‌طور کلی حدود 5/8% از افراد دارای علایم اختلالات روانی هستند. شیوع علایمی از اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی، اضطراب و پرخاشگری بیش از سایر اختلالات است. ازسوی دیگر مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و میزان علایم اختلالات روان‌شناختی رابطه معنی داری وجود دارد . به‌علاوه ‌هم‌بستگی بین فرسودگی شغلی و اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی ، اضطراب و افسردگی بیش از سایر اختلالات بود.   براساس نتایج حاصل، اصلاح و بهبود سیستم گزینش دانشجویان خلبانی و استفاده از ابزارهای معتبر روان‌شناختی در گزینش و ایجاد برنامه‌های مشاوره‌ای برای کاهش میزان استرس خلبانان و آموزش شیوه‌های مواجه با استرس برای خلبانان را پیشنهاد می‌دهند. 

کلیدواژه‌ها