رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدت زمان حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح سازگاری یگان‌های نزاجا انجام شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه آزمون سازگاری بل و آزمون شخصیتی آیزنک استفاده شد.   جامعه پژوهش کلیه پرسنل نزاجا مستقر در پادگان‌های مناطق مختلف شهر تهران است، از این جامعه 350 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب گردید. نمونه انتخاب شده شامل پرسنل جبهه رفته و پرسنل جبهه نرفته بودند.   نتایج رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که بین سطح سازگاری و تیپ شخصیتی رابطه وجود ندارد. بعلاوه بررسی تأثیر حضور در جبهه و سطح سازگاری در میان 3 گروه جبهه نرفته و جبهه رفته مستقر در خط مقدم نشان داد که سازگاری و سطح بهداشت روانی پرسنل جبهه رفته کمتر از پرسنل جبهه نرفته است. 

کلیدواژه‌ها