دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، خرداد و تیر 1385 

پژوهشی اصیل

مدیریت پسماندهای جامد شهر بم، قبل و بعد از زلزله پنجم دی ماه سال 1382

صفحه 83-89

امیر حسین محوی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا عسگری


بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان

صفحه 113-118

جعفر انیسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عبدا... سلطانی نژاد؛ ماندانا امیری


مقایسه میزان اثر بخشی سه داروی هیدروکسی زین، ستریزین و داکسپین در درمان خارش مزمن ناشی از سولفور موستارد

صفحه 129-134

مجید شهرتی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ مهدی سیفی؛ محمد مهدی نقی زاده


متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی

صفحه 143-148

سید عباس تولایی؛ مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ محمد لرگرد دزفولی ن‍ژاد؛ مهدی حبیبی


مقایسه عوارض عفونی و مرگ و میر ناشی از مصرف

صفحه 149-154

فرزین خوروش؛ محمد فصیحی دستجردی؛ سمیرا زارع فر؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت اله جنیدی جعفری