بررسی سطح آگاهی پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) در مورد بیماری ایدز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ایدز یک بیماری کشنده است و پرستاران در معرض ابتلای شغلی به این ویروس می باشند. از این رو، آگاهی پرستاران ‌از راه ‌ های انتقال، پیشگیری و کنترل ایدز مهم است. این مطالعه به منظور بررسی وضع آگاهی پرستاران در این زمینه انجام شده است. مواد و روش کار. این یک ‌مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در پرستاران بیمارستان بقیه ا … (عج) می‌باشد. در این مطالعه، یک پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و 33 سؤال در مورد بیماری ایدز تهیه گردید. 200 نفر از پرستاران به روش تصادفی ساده انتخاب و یافته‌ها با استفاده از برنامه‌ی آماری SPSS12 آنالیز آماری شدند. نتایج. پاسخ دهندگان در این مطالعه 129 نفر زن (%5/64) و 71 نفر (%5/35) مرد بودند و میانگین سنی آنان 5/0 ± 16/31 سال بود. سطح تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را دارا بود (%5/69) و میانگین مدت اشتغال 4/0 ± 81/6 سال تعیین شد. سطح آگاهی پرستاران در %5/13 موارد عالی، %5/34 خوب، %43 متوسط و در %9 موارد ضعیف بود. کمترین پاسخ درست مربوط به نوع احتیاط (%5/1) و بیشترین پاسخ درست مربوط به انتقال بیماری از طریق دندانپزشکی (%94) بود. بحث. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی پر ستاران از راه های انتقال بیماری ایدز مطلوب نیست؛ بنابراین، با توجه به خطر انتقال شغلی ایدز، آموزش های لازم برای کاهش و جلوگیری از ابتلا به ایدز برای پرستاران توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها