مقایسه عوارض عفونی و مرگ و میر ناشی از مصرف

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. مواد مخدر با کاهش تعداد سلول های لنفوسیتی و ایمنوگلوبولین ها باعث تضعیف سیستم ایمنی و استعداد ابتلا به عفونت های خطرناک می شوند. در سال های اخیر مواد مخدر تزریقی به نام های تمجیزک و نورجیزک به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به ناشناخته بودن عوارض مواد مخدر جدید این مطالعه جهت تعیین میزان مرگ و میر و بیماری های عفونی ناشی از مصرف مواد مخدر مختلف تدوین گردید. مواد و روش‌ کار. این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی تمام بیماران بستری طی 2 سال (1384 و 1383) در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. بیماران به پنج گروه معتاد به هروئین، تریاک تزریقی، نورجیزک، تمجیزک و گروهی که به طور مشخصی یک نوع ماده مخدر مصرف نمی کردند تقسیم شدند و علایم بدو مراجعه، نوع بیماری و نحوه ترخیص به صورت مرگ، رضایت شخصی، فرار یا بهبودی ثبت و مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج. در طی 2 سال بالغ بر 690 بستری در بخش عفونی انجام شده است؛ در 104 مورد علت بستری، عوارض تزریق مواد مخدر بوده است که %15 کل بستری ها را تشکیل می دهد. متوسط سن این افراد 01/31 سال بود. %1/61 از بیماران در گروه معتاد به هروئین، %5/14 نورجیزک، %1/6 تمجیزک، %3/3 تریاک و %4/14 در گروه مصرف کنندگان مواد مختلف بودند. مصرف کنندگان نورجیزک جوانتر از گروه هروئین و تریاک بودند. شایعترین عارضه در مصرف کنندگان هروئین، آبسه محل تزریق و در مصرف کنندگان نورجیزک، اندوکاردیت بود. تعداد مرگ و میر در سال 1383، 4 مورد (%10) و در سال 1384، 9 مورد (%17) بود که در گروه هروئین %9/17 و در گروه نورجیزک %5/37 افراد بستری شده فوت کرده اند. %70 بیماران در بدو پذیرش تب داشتند و تاکی کاردی و تاکی پنه در نیمی از آنان وجود داشت. اکثر مراجعان فشار خون طبیعی داشتند. بحث. مواد مخدر جدید مانند نورجیزک علاوه بر عوارض شدیدتر و بیماری های خطرناکتری که ایجاد می کند موجب مرگ و میر بسیار بالاتری نیز می شود. تعداد بیماران مصرف کننده این مواد در سال 1384 نسبت به 1383 افزایش یافته که موجب مرگ و میر بالاتری در کل بیماران بستری به علت عوارض تزریق مواد مخدر در این سال نسبت به سال قبل شده است. با توجه به عوارض شدیدتر و خطرناکتر مواد مخدر جدید مانند نورجیزک و تمجیزک در مقایسه با سایر مواد مخدر، لازم است هر چه سریعتر اقدامی در جهت جلوگیری از گسترش این مواد در سطح کشور و آگاهی دادن معتادان به عوارض این مواد صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها