بررسی مقایسه ای اثر ژل آنتی باکتریال و صابون در تأمین بهداشت دست افراد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. کمبود آب بهداشتی در عملیات نظامی باعث کاهش بهداشت دست می شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ژل آنتی باکتریال در مقایسه با آب و صابون در تأمین بهداشت دست می‌باشد. مواد و روش‌ کار. مطالعه به شکل تجربی و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 35 نفره از نظامیان نیروی هوایی مرکز آیت ا... کاشانی شهر کاشان در سال 85 انجام شد. به فاصله 5 دقیقه قبل و بعد از مصرف صابون و ژل آنتی‌باکتریال، دو نمونه گرفته شد؛ نمونه ‌ ها در محیط‌های BA و EMB کشت داده شد و با تست های بیوشیمیایی نوع باکتری مشخص گردید. یافته‌ها با آزمونهای آماری مک نمار، مجذورکای و test - t آنالیز شد و 05/0> p معنی‌دار محسوب گردید. نتایج.شایعترین جرم قبل از مداخله در هر دو گروه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت بود. ژل آنتی باکتریال باعث کاهش %5/93 در تعداد کولونی‌های استافیلوکوکی و %100 در گونه های دیگر گردید (01/0 >p ). تعداد شمارش کولونی باکتریها با مصرف آب و صابون کاهش معنی‌داری نداشت (25/0بحث. در این مطالعه مشخص شد که ژل آنتی باکتریال، نسبت به آب وصابون، تأثیر بیشتری در تأمین بهداشت دست دارد، کاربرد آن آسانتر است و احتیاج به آب هم ندارد. به همین خاطر استفاده از ژل آنتی باکتریال، به جای صابون، برای تأمین بهداشت دست در عملیات نظامی در منطقه‌ی با بهداشت عمومی پایین توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها