کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


مقایسه استرس و فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های بیماران مبتلا به کووید-19 و غیرکووید-19 در بیمارستان های تابعه آجا

دوره 24، شماره 4، خرداد و تیر 1401، صفحه 1221-1230

10.30491/JMM.24.4.1221

فاطمه قویدل؛ امیرحسین پیشگویی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ علی مرادی؛ فرشید الازمنی نوده


تجارب پرستاران نظامی از راهبردهای مقابله معنوی با فرسودگی شغلی: مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 472-481

10.30491/JMM.23.6.472

محمد مهدی سالاری؛ بتول نحریر؛ مسعود سیرتی نیر


واکاوی پیامدهای روان‌شناختی شیوع کووید-19 بر جامعه شغلی

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 562-569

10.30491/JMM.22.6.562

محسن صادقی یارندی؛ عبدالله غلامی؛ محمد قاسمی؛ منصوره صادقی یارندی؛ آیسا قاسمی کوزه کنان؛ احمد سلطان‌زاده


بررسی میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارکنان درمانگاه های نظامی منتخب در شهر تهران در سال 1397

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 82-90

ساناز زرگر بالا جمع؛ محمد علیمرادنوری


طراحی و اعتباریابی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه عوامل فرسودگی شغلی پرستاران نظامی

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 645-654

محمد مهدی سالاری؛ آرمین زارعیان؛ عباس عبادی


اثر توأم فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 439-445

شکوفه ملکی؛ محمد غلامی فشارکی؛ نیلوفر ربیعی؛ معصومه محمدیان


بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 571-578

نیلوفر ربیعی؛ محمد غلامی فشارکی؛ شکوفه ملکی؛ معصومه محمدیان


مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 158-168

میثم شاه حسینی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


فرسودگی شغلی در پرستاران یک بیمارستان نظامی در سال 1394- مطالعه مقطعی

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 262-270

ایمان جعفری عراقی؛ حسین محمودی؛ مسعود سیرتی نیر؛ عباس عبادی


پیش بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 207-213

مهدی خدابخشی؛ محمد علی سپهوندی؛ علی شیخ الاسلامی؛ الهام حبیبی


بررسی روابط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان فرودگاه

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 273-281

احمدعلی روح‌الهی؛ امیر مفتخری تبریزی؛ اسماعیل اسدی


مقایسه میزان فرسودگی شغلی در پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 231-236

ناصر رحیمی؛ حمید رئیسی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی


بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 279-284

سیدحسین سلیمی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد عابدی درزی


استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1381، صفحه 231-236

ایرج یاسایی؛ خدابخش احمدی؛ علیرضا کولیوند