مقایسه میزان فرسودگی شغلی در پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین(ع)، مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین(ع)، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت و رهبری، دانشگاه امام حسین(ع)، مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین (ع)، اصفهان، ایران

3 گروه آسیب شناسی وحرکات اصلاحی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهداف: با توجه به نقش ورزش بر میزان فرسودگی شغلی، هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار در یکی از مراکز آموزش نظامی به‌منظور بررسی نقش ورزش بر فرسودگی شغلی بود.

روش‌ها: در این پژوهش توصیفی‑مقایسه‌ای تعداد 250 نفر از پرسنل شاغل در یکی مراکز آموزش نیروی زمینی در استان اصفهان، به‌صورت در دسترس و هدفمند به‌عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. به‌منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی و سطح فعالیت بدنی به ترتیب از پرسشنامه‌ی ماسلاچ جکسون و پرسشنامه فعالیت بدنی بک استفاده گردید. درنهایت داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزارSPSS17 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت (05/0p < /span>

کلیدواژه‌ها