تجارب پرستاران نظامی از راهبردهای مقابله معنوی با فرسودگی شغلی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)- طبقه ششم ساختمان پیامبر اعظم

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی به عنوان یک موضوع مهم و جزء لاینفک حرفه پرستاری نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی، بلکه اثری منفی بر کیفیت زندگی کاری افراد دارد. این مطالعه با هدف تعیین تجارب پرستاران نظامی از راهبردهای مقابله معنوی با فرسودگی شغلی بود.
روش‌ها: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای در نیمه دوم سال 1394 انجام شد. در این مطالعه 12 نفر از پرسنل پرستاری نظامی به شیوه نمونه­‌گیری مبتنی بر هدف تا زمان رسیدن به اشباع داده‌ها انتخاب شدند. در ابتدا از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انفرادی و عمیق از آنان خواسته شد تا از تجربیات خود در باره فرسودگی شغلی و سپس شیوه مقابله با آن را بیان نمایند. پس از جمع‌­آوری اطلاعات هر مصاحبه­ ضبط شده همان مصاحبه بر روی کاغذ پیاده و تبدیل به داده­‌های متنی شد و سپس با نرم‌­افزار ویژه کدگذاری شد. داده‌­های متنی مشارکت­‌کنندگان با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده­‌ها منتج به 243 کد اولیه گردید که در ۹ زیر طبقه و سه طبقه اصلی شامل باورهای دینی، ارزش­‌های حاکم بر حرفه و برنامه­‌های سیاحتی-زیارتی بود که به عنوان راهبردهای مقابله با فرسودگی شغلی پرستاران استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: باورهای مذهبی و معنویت به عنوان مهم­ترین عامل تطابق و ارزش‌های حاکم بر حرفه به عنوان پشتوانه قوی در کارها می­‌توانند در فرایند سازگاری پرستاران با پیامدهای فرسودگی شغلی موثر باشند. به نحوی که این دو عامل مهم، اقدامات پرستاری را هدفمند، تحمل مشکلات کاری را برای آنان آسان نموده، بالتبع می­‌تواند کیفیت زندگی کاری آنان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


1. Glasberg A, Eriksson S, Norberg A. Burnout and ‘stress of conscience’among healthcare personnel. Journal of advanced nursing. 2007;57(4):392-403. 2. Jennings BM. . Work Stress and Burnout Among Nurses: Role of the Work Environment and Working Conditions. Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. 2008. 3. Garrosa E, Moreno-Jiménez B, Rodríguez-Muñoz A, Rodríguez-Carvajal R. Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional study of burnout and engagement. International Journal of Nursing Studies. 2011;48(4):479-89. 4. Watson R, Deary I, Thompson D, Li G. A study of stress and burnout in nursing students in Hong Kong: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2008;45(10):1534-42. 5. Golubic R, Milosevic M, Knezevic B, Mustajbegovic J. Work‐related stress, education and work ability among hospital nurses. Journal of advanced nursing. 2009;65(10):2056-66. 6. Jaworek M, Marek T, Karwowski W, Andrzejczak C, Genaidy AM. Burnout syndrome as a mediator for the effect of work-related factors on musculoskeletal complaints among hospital nurses. International Journal of Industrial Ergonomics. 2010;40(3):368-75. 7. Cimiotti JP, Aiken LH, Sloane DM, Wu ES. Nurse staffing, burnout, and health care–associated infection. American journal of infection control. 2012;40(6):486-90. 8. Kalemoglu M, Keskin O. Burnout syndrome at the emergency service. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2006;14:37-40. 9. Bradham KM. Empathy and burnout in nurses: Institute for clinical social work; 2009. 10. Palfi I, Nemeth K, Kerekes Z, Kallai J, Betlehem J. The role of burnout among Hungarian nurses. International journal of nursing practice. 2008;14(1):19-25. 11. Azad ME. Stressor and their relative variables in militants. Journal of military medicine. 2010. 12. Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Abundance of depression, anxiety and stress in militant Nurses. MilMed Journal. 2011;13(2):103-8. 13. Van Tonder CL, Williams C. Exploring the origins of burnout among secondary educators. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde. 2009;35(1):35-50. 14. Ahmadi K, Alireza K. Stress and job satisfaction among air force military pilots. Journal of Social Sciences. 2007;3(3):159-63. 15. Martinussen M, Richardsen A, Burke R. Job demands, job resources, and burnout among police officers. Journal of Criminal Justice. 2007;35(3):239-49. 16. Truzzi A, Souza W, Bucasio E, Berger W, Figueira I, Engelhardt E, et al. Burnout in a sample of Alzheimer s disease caregivers in Brazil. The European Journal of Psychiatry. 2008;22(3):151-60. 17. Mohren DCL, Swaen GMH, Kant IJ, van Amelsvoort LGPM, Borm PJA, Galama J. Common infections and the role of burnout in a Dutch working population. Journal of psychosomatic research. 2003;55(3):201-8. 18. Koenig HG. Religion, spirituality and medicine in Australia: research and clinical practice. Medical Journal of Australia. 2007;186(10):45. 19. Hajiabadi MA, Shirsavar HR, Hashemnia S. The Relationship Between Spirituality and job burnout Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. j of future studies managment. 2015;25:91-113. (Persian) 20. Michael SY, Luckhaupt SE, Mrus JM, Mueller CV, Peterman AH, Puchalski CM, et al. Religion, spirituality, and depressive symptoms in primary care house officers. Ambulatory Pediatrics. 2006;6(2):84-90. 21. McNulty K, Livneh H, Wilson LM. Perceived Uncertainty, Spiritual Well-Being, and Psychosocial Adaptation in Individuals With Multiple Sclerosis. Rehabilitation Psychology. 2004;49(2):91. 22. Wachholtz A, Rogoff M. The relationship between spirituality and burnout among medical students. Journal of contemporary medical education. 2013;1(2):83. 23. Holland JM, Neimeyer RA. Reducing the risk of burnout in end-of-life care settings: The role of daily spiritual experiences and training. Palliative & supportive care. 2005;3(3):173-81. 24. Yong J, Kim J, Park J, Seo I, Swinton J. Effects of a spirituality training program on the spiritual and psychosocial well-being of hospital middle manager nurses in Korea. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2011;42(6):280-8. 25. Ponterotto JG. Qualitative research in counseling psychology: A primer on research paradigms and philosophy of science. Journal of counseling psychology. 2005;52(2):126-36. 26. Burns N, Grove S. The practice of nursing research. Conduct, critique and utilization: Saunders Elsevier; 2005. 27. Khodaveisi M, Pazargadie M, Yaghmaei F, Alavi MH. Requirements for effective evaluation in nursing education: A qualitative study. iranian journal of medical education. 2012. (Persian) 28. Atashzadeh SF, Ashktorab T, Yaghmaei F. Response of ICU'S Nurses to moral distress: A qualitative study. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(4):168-59. 29. Zhang Y, Wildemuth BM. Qualitative analysis of content.2009. 308-19 p. 30. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 2008;62(1):107-15. 31. Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence: Elsevier Health Sciences; 2012. 32. Heravi M, Rejeh N, Anoosheh M, Alhani F. Nursing Students' Comprehension of Community Health Nursing Training in Field: A Qualitative Research. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(5):526-38. (Persian) 33. Thomas E, Magilvy JK. Qualitative rigor or research validity in qualitative research. Journal for specialists in pediatric nursing. 2011;16(2):151-5. 34. Ahmadi F, Anoosheh M. Spiritual beliefs and quality of life: A qualitative research about diabetic adolescent girls' perception. Koomesh. 2010;12(2):144-51. (Persian) 35. Rohani A, manavipour D. Work related to religious beliefs with happiness and marital satisfaction in Islamic Azad University of mobaraka. danesh pajohi. 2008(35):189-206. 36. Doolittle BR, Windish DM. Correlation of burnout syndrome with specific coping strategies, behaviors, and spiritual attitudes among interns at Yale University, New Haven, USA. Journal of educational evaluation for health professions. 2015;12. 37. Sirati Nir M, Ebadi A, Khoshknab MF, Tavallae AJJor, health. Spiritual experiences of war veterans who suffer from combat-related post-traumatic stress disorder: a qualitative study. 2013;52(3):719-729. 38. Cook KA, Mott S, Lawrence P, Jablonski J, Grady MR, Norton D, et al. Coping while caring for the dying child: nurses' experiences in an acute care setting. Journal of pediatric nursing. 2012;27(4):e11-e21. 39. Omidvari S. Spiritual health, concepts and challenges. Specialty Quran Interdisciplinary Res. 2008;1:6-17. (Persian) 40. Nikbakht Nasrabadi A, Emami A. Perceptions of nursing practice in Iran. Nursing outlook. 2006;54(6):320-7.