نویسنده = احمد عامریون
بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-264

سحر ملایی؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 347-353

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ محمود ثالثی؛ احمد عامریون؛ امین حجتی دانا؛ احسان تیمورزاده


اثر تمرینات تقویتی–کششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع مبتلا و بهبود شاخص های درد در یک مجتمع صنایع دفاعی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 199-205

علی غنجال؛ منیره متقی؛ احمد عامریون؛ محمد قاسمی؛ احمد رضا عسکری آشتیانی


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی


اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 173-179

شهرام توفیقی؛ محمود چاقری؛ احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی


ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 75-80

احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ حسین ممقانی؛ محمد مسکرپور امیری


میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 101-105

مهدی ابراهیم نیا؛ احمد عامریون؛ مهدی عزیزآبادی فراهانی؛ حمید رضا خدامی ویشته


میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 19-22

احمد عامریون؛ عبدالرضا دلاوری؛ احسان تیمورزاده


مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 191-196

حسن رفعتی؛ حمیدرضا توکلی؛ احمد عامریون؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ طه نصیری


بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 189-195

احمد عامریون؛ بیژن حمزه آتانی؛ حسنعلی محبی


بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 103-111

روح ا... زابلی؛ شهرام توفیقی؛ احمد عامریون؛ حمید مقدسی


بیمارستان های صحرایی دوران جنگ علیه ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 143-152

علی غنجال؛ احمد عامریون؛ ناصر بهروزی نژاد؛ منیره متقی