بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. بیمارستان از نهادهای مهم ارئه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که با امکانات و تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمی و روانی افراد جامعه ، تحقیقات پزشکی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز بخش بهداشت و درمان نقش مهمی ایفاء می کند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور انجام شده است مواد و روشها. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده به بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور پرداخته است جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش را مسئولین دارو و تجهیزات و همچنین مسئولین بیمارستانهای مورد مطالعه که در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی نقش داشته اند تشکیل می دهد. نتایج. بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت کلی برنامه ریزی مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای مورد مطالعه با فراوانی 53% در حد متوسط می باشد. فقط 24% از پاسخگویان وضعیت کلی سازماندهی مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای مورد مطالعه را مطلوب و مناسب می دانستند. در کل 47% از پاسخگویان متعتقد بودند وضعیت کلی هماهنگی و ارتباطات مناسب است و به طور کلی 60% از پاسخگویان معتقد بودند وضعیت کنترل و ارزیابی در بیمارستانهای مورد مطالعه مناسب می باشد و فقط 18% از پاسخگویان معتقد بودند در بیمارستانهای مورد مطالعه وضعیت کلی خرید تجهیزات پزشکی نامناسب می باشد.بحث. با مدیریت مؤثر تجهیزات پزشکی می توان به نتایج زیردست یافت. 1- طول عمر مفید دستگاههای پزشکی بالا رفته و هزینه جایگزینی به حداقل ممکن برسد. 2- سرویس دهی بیماران به صورت مطلوب انجام می شود. 3- هزینه درمان ( با کم شدن نقل و انتقال بیمار یا انجام آزمایشات آنان به دیگر مراکز) کاهش می یابد. و موجب رضایت بیشتر بیماران می شود.

کلیدواژه‌ها