بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)، تهران ،ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خطای پزشکی یکی از چالش های مهم و مورد توجه نظام سلامت است. توسعه سیستم های گزارش­دهی و برطرف نمودن موانع گزارش دهی خطاها، جهت دستیابی به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی توسط پرستاران بیمارستان های نظامی شهر تهران با روش فرآیند سلسله مراتبی بود.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1396 انجام شد. داده ها در دو فاز مرور سیستماتیک و فاز کمی گردآوری شد. جامعه‌ پژوهش شامل پرستاران 3 بیمارستان نظامی بود که نمونه ای به حجم 269 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده با استفاده از آمار توصیفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط نرم افزارهای SPSS21.0 و Expert Choice 10.0 انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مرور سیستماتیک، عوامل تاثیرگذاری بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در سه گروه عوامل مدیریتی، فرآیندی و پرستاری قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه پرستاران، به ترتیب شامل: عوامل مربوط به مدیریت با ضریب اهمیت 669/0، عوامل مربوط به پرستار با ضریب اهمیت 243/0 و عوامل مربوط به فرآیند گزارش دهی خطا با ضریب اهمیت 088/0 می باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه عوامل مدیریتی از وزن بالایی در عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی برخودار بودند، مدیران بیمارستان­ها و به ویژه مدیران پرستاری می بایست با گسترش فرهنگ تشویق به گزارش دهی در سازمان، این موانع را برطرف نمایند.

کلیدواژه‌ها