ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت، نیازمند مطالعه و بررسی هستند و باید از طریق ارزیابی­‌های مستمر مراکز ارایه خدمات با استانداردهای معتبر داخلی و بین­‌المللی، نقاط ضعف موجود را شناسایی نمود. هدف از این مطالعه، بررسی آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی از نظر میزان رعایت استاندارد اعتباربخشی کمسیون مشترک بین­المللی (JCI) بود.   روش‌­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی به شیوه کیفی در یک بیمارستان نظامی تخصصی و فوق تخصصی در شهر تهران به اجرا درآمد. چک­لیست استاندارد JCI ترجمه و پس از مصاحبه با مسئول و کارکنان آزمایشگاه مربوطه (20 نفر) متن مشاهدات و مصاحبه­‌های مکتوب در اختیار 10 نفر از متخصصان اعتباربخشی قرار گرفت. سپس امتیاز مربوط به هر بخش با اجماع متخصصان از متن مصاحبه‌­ها استخراج شد. از نرم‌­افزار Excel برای ترسیم نمودارها استفاده شد.   یافته­‌ها: آزمایشگاه مورد نظر در 52% موارد امتیاز کامل و در 40% موارد امتیاز نسبی را از استاندارد JCI کسب نمود و در 8% از سئوالات از استاندارد JCI تبعیت نمی­‌نمود. به‌­طور کلی بخش آزمایشگاه بیمارستان مورد نظر 52/71% از استانداردهای JCI را دارا بود و در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی شد. نتیجه­‌گیری: با توجه به عدم تطابق کامل جایگاه بیمارستان مذکور در ارزیابی وزارت بهداشت با امتیاز کسب‌­شده در استاندارد کمسیون مشترک بین‌المللی، لازم است تدابیری در جهت توجه بیشتر به استانداردهای ارزشیابی بین‌­المللی اتخاذ شود. عدم وجود یا کامل­‌نبودن خط­‌مشی‌­ها و مستندسازی‌های لازم، مهم‌­ترین نقاط ضعف آزمایشگاه مذکور است و تامین موارد مذکور، می­تواند امتیاز کسب­‌شده را به‌­میزان زیادی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها