دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 80، فروردین و اردیبهشت 1398 

سرمقاله

تریاژ در طب نظامی– چالشها و رویکردها: سرمقاله

صفحه 107-108

حمید رضا جواد زاده؛ مجمد جواد بهزادنیا؛ فاطمه صبوری