شناسایی محیط داخلی و عوامل تاثیر بالا در یک دانشگاه‌ علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تحلیل محیط داخلی سازمان یکی از عوامل مهم در تصمیم­گیری استراتژیک و نقطه شروع استقرار یک طرح بهبود به منظور ارتقای عملکرد سازمان است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی محیط داخلی با استفاده از مدل شناخت سازمانی وایزبورد (Weisbord) و شناسایی عوامل تاثیر بالا در افزایش عمکلرد سازمانی در یکی از دانشگاه­های علوم پزشکی نظامی تهران است.
روش‌ها: مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر در سال 1396در یکی از دانشگاه­های علوم پزشکی نظامی انجام شد. بدین منظور 268 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه استاندارد تحلیل محیط داخلی وایزبورد (Weisbord) پاسخ دادند؛ به این منظور پرسشنامه­ها پس از هماهنگی با مسئولین به صورت حضوری ضمن ارائه توضیح در خصوص موضوع تحقیق به کارکنان ارائه شد و پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها داده­ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS با روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای شناسایی اولویت­های اصلاح عوامل تاثیر بالا در افزایش عملکرد سازمانی از روش میانگین و مرتب سازی آن در هر سوال استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که محیط داخلی دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه، در ابعاد هدف­گذاری (486/5)، ساختار (087/5)، رهبری (257/5)، ارتباطات (211/5)، مکانیزم­های مفید (054/5) و نگرش به تغییر (001/5) در مقایسه با نمره برش 4، دارای قوت نسبی بود و در مکانیزم پاداش (462/4) در وضعیت قوت نبود.
نتیجه‌گیری: محیط داخلی دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه در شهر تهران در وضعیت قوت نسبی شناسایی شد و نیاز است به عنوان یک اولویت در حوزه مکانیزم پاداش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. براساس نتایج به دست آمده، عوامل نفوذ بالا شامل تعیین اهداف شفاف از طریق مشارکت کارکنان، ایجاد انعطاف­پذیری بیشتر و تقسیم کار بهینه، اصلاح مکانیزم پاداش و پرداخت مبتنی بر عملکرد که تغییر را حمایت کند، افزایش مهارت­های رهبری و آموزش مهارت­های ارتباطی بین کارکنان می­­توانند به بهبود قوت سازمان کمک شایانی نمایند.

کلیدواژه‌ها