تریاژ در طب نظامی– چالشها و رویکردها: سرمقاله

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سرمقاله.