تاثیر مربیگری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و وضوح نقش (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه پرستاران برخوردار از رفتارهای نوآورانه بزرگ­ترین دارایی هر بیمارستانی هستند، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت توسط آنان صورت می­گیرد. مربی­گری مدیریتی می­تواند کارکنان را در افزایش رفتارهای نوآورانه یاری­ داده و انگیزه آنان را برای عملکرد بهتر افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مربی­گری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران با میانجی­گری وضوح نقش و توانمندسازی روان­شناختی در بین پرستاران یک بیمارستان نظامی در شهر تهران است.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل190 نفر پرستاران یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در سال 1397 بود. از بین جامعه آماری 130 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب ­شدند و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد که پایایی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. پرسشنامه­ها بین پرستاران قسمت­های مختلف بیمارستان در مدت سه روز توزیع و پس از یک هفته جهت جمع­آوری به آنان مراجعه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با بهره­گیری از نرم افزارSMART- PLS  استفاده شد.
یافته‌ها: مولفه­های مربی­گری مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای نوآورانه پرستاران دارند (t=6/149 , β=0/511). در میان مولفه­های مربی­گری مدیریتی، پذیرش ابهام، توسعه تسهیلات و ارتباطات باز بیشترین تاثیر را دارند. همچنین مربی­گری مدیریتی از طریق توانمندسازی روان­شناختی و وضوح نقش نیز بر رفتارهای نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد و می­تواند موجب بروز رفتارهای نوآورانه در پرستاران گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­های پژوهش، می­توان با اتخاذ رویکرد مربی­گری مدیریتی توسط سرپرستان و مدیران رفتارهای نوآورانه پرستاران را افزایش داد. مربی­گری مدیریتی به وضوح نقش و توانمندسازی روان­شناختی پرستاران نیز کمک کرده و از این طریق نیز منجر به افزایش رفتارهای نوآورانه پرستاران شود.

کلیدواژه‌ها