گزش و خونخواری کنه جنس هیالوما (Hyalomma spp) ناقل تب هموراژیک کریمه- کنگو: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: کنه ها از اکتوپارازیتهای مهم محسوب می شوند که از میزبانان مختلف دامی و گاه انسانها خونخواری می کنند و در این خونخواری موجب بیماری مستقیم یا انتقال میکروارگانیسم ها از جمله عامل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو می شوند. بررسی و گزارش موارد گزش انسانی می تواند در پیشگیری و ارتقای سطح سلامت انسان ها موثر باشد.
معرفی بیمار: یک مورد کنه گزیدگی در یک زن 71 ساله در آران و بیدگل در شمال استان اصفهان اتفاق افتاد. بیمار به علت سوزش، درد و برجستگی درناحیه پشت گردن، به پزشک یک مرکز بهداشتی-درمانی دولتی مراجعه می کند. در معاینه بالینی حال عمومی بیمارطبیعی و فاقد تب بود. یک بندپا در ناحیه مبتلا مشاهده و با دقت کامل توسط یک پنس ظریف، جدا و جهت تشخیص به آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارسال گردید. در آزمایشگاه با استفاده از میکروسکوپ استریو وکلید تشخیصی هویت نمونه، کنه سخت هیالوما شناسایی شد. کنه ماده کاملا متورم و خونخورده و به اندازه 20 میلی متر بود. پس از جدا کردن کنه، بیمار در ناحیه گزش هنوز سوزش داشت. همچنین در ناحیه گزش قرمزی و هماتوم وسیع مشاهده شد اما گرمی و تندرنس دیده نشد. ترخیص بیمار پس از تجویز 20 عدد داروی سفالکسین mg 500 خوراکی در هر 6 ساعت و قرص ژلوفن mg400 هر 8 ساعت توسط پزشک صورت گرفت.
بحث: قرمزی و هماتوم بیمار پس از 2 روز بهبود یافت، شرایط بیمار به مدت 10 روز پیگیری شد تا احتمالا درصورت بروز هرگونه علایم عمومی یا نشانه ابتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو تحت نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها