دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 79، فروردین و اردیبهشت 1398 
تدوین شاخص‌های عینی و رفتاری در سنجش استرس

صفحه 32-43

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ محمدحسین ضرغامی؛ ابوالفضل زارعی


بررسی مولکولی ژن کواگولاز در سویه های استافیلوکوکوس آرئوس انتروتوکسیژن

صفحه 53-62

معصومه زارعی؛ رمضانعلی عطایی؛ علی مهرابی توانا؛ داود اسماعیلی؛ مهدی قربانعلی زادگان؛ مصطفی مهابادی


رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران

صفحه 63-72

مریم یعقوبی؛ مهیار ابراهیمی ترکی؛ محمود ثالثی؛ الهام احسانی چیمه؛ محمد کریم بهادری


بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس

صفحه 100-106

مجید شجاعی؛ آنیتا سبزقبایی؛ علی ارحمی دولت آبادی؛ حمیدرضا حاتم آبادی؛ سارا راستا