بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع در جامعه نظامیان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر بیماریهای غیرواگیر بین سالهای 1395-1380: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک ارتش، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

2 مرکزتحقیقات بهداشت، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 مرکزتحقیقات روش های پیشرفته و کم تهاجمی پارس، بیمارستان پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها، بار بیماریهای غیرواگیر مثل سرطان ها و دیابت روبه افزایش است. با توجه به اهمیت این بیماریها هدف از طراحی مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای شایع و ارتباط آن با سایر بیماریهای غیرواگیر همچون دیابت نوع 1، دیابت ملیتوس و مالتیپل اسکلروزیس به منظور شناسایی الگوی این بیماریها در جامعه نظامیان ایران طی سالهای 1380 تا 95 است.
روش ها: در این مطالعه مقطعی همه موارد سرطان، دیابت ملیتوس، دیابت نوع 1، و ام اس ثبت شده کارکنان آجا و خانواده های آنها  طی سال های 95- 1380 وارد مطالعه شدند. روش های آماری مورد استفاده نسبت های ساده و ضریب همبستگی اسپیرمن بود.
یافته ها: تعداد موارد ثبت شده سرطان بین سالهای 1380 تا 1395، در جامعه نظامیان ارتش 31675 مورد بود. 15413 موارد (66/48 %) را خانم ها و 16262 (34/51 %) را آقایان تشکیل داده اند. بیشترین تعداد موارد ثبت شده سرطان در بین نظامیان ارتش و خانواده آنها به ترتیب سرطانهای سینه و پروستات و کولون و معده بود. بروز سرطان کولون و معده در مردان بیشتر از زنان بود. ثبت سرطان ها در جامعه نظامیان ارتش دارای روندی افزایشی بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین بروز سرطان ها با دیابت نوع 1، دیابت ملیتوس و مالتیپل اسکلروزیس دیده شد.   
نتیجه گیری: با توجه به روند رو به افزایش سرطان ها و همبستگی مثبت بین سرطانها با سایر بیماریهای غیرواگیر مثل دیابت و مالتیپل اسکلروزیس، شناسایی عوامل خطر مشترک و کنترل آنها می تواند نقش بسزایی در کاهش روند رو به رشد این بیماریها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها