میزان آلودگی به متاپنوموویروس در بیماران تنفسی بیمارستانهای ارتش در شهر تهران-سرمقاله

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمقاله

کلیدواژه‌ها