بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت های روزانه در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در اورژانس معمولا با مشکلاتی مواجه است، استفاده از یک روش ساده و در دسترس برای پیگیری درمان این افراد میتواند مفید واقع شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس انجام شد.
روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر 57 بیمار بزرگسال بالای 18 سال، تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران در چک لیست ثبت شد. یافته های حاصل از سونوگرافی روزانه در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی با مراقبت‌های روزانه در بخش مراقبت‌های ویژه اورژانس مقایسه شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد 5/5±65/2 سال بود. 32 نفر (56/1 %) مرد و 25 نفر (43/9 %) زن بودند. میانگین تعداد روزهای بستری بیماران 1/1±3/47 روز بود. استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه در تشخیص محل لوله تراشه، پنوموتوراکس، Consolidation، Pleural Effusion، اکوکاردیوگرافی، ترومبوز وریدهای عمقی، ادم زیرجلدی و بررسی آسیت موثر بود. همچنین سونوگرافی در تشخیص 10/5 % موارد غیرطبیعی موثر بود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته های حاضر، استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه در اورژانس مفید بوده و همچنین می تواند در تشخیص موارد غیرطبیعی در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مطالعات بالینی بیشتری در این زمینه نیاز است.

کلیدواژه‌ها