دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 60، مرداد و شهریور 1394 

پژوهشی اصیل

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)

صفحه 57-63

محمد حسن علاقمند؛ مهری حجت دوست؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد غلامی فشارکی


پیشگویی‌کننده‌های فردی-اجتماعی سلامت روان در سربازان خدمت وظیفه شهر تهران، 1391

صفحه 81-87

مژگان میرغفوروند؛ اعظم محمدی؛ فاطمه عفتی داریانی؛ نعیمه خاوشی؛ سمیه زارعی


بررسی استرس گرمایی در مشاغل روباز مناطق گرم و کویری بر اساس داده‌های هواشناسی مطالعه موردی: قم-ایران

صفحه 89-95

روح اله حاجی زاده؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ احمد مهری؛ فریده گلبابایی؛ محمد حسین بهشتی؛ حسن حقیقت جو


سامانه تشخیص خودکار مالاریا و تعیین گونه پلاسمودیوم

صفحه 115-125

نعمت الله جنیدی؛ تورج عباسیان؛ مرتضی ایزدی