آیا آزمون‌های غربالگری عملکرد حرکتی می‌تواند آسیب‌های سربازان ایرانی را پیش‌بینی نماید؟

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهداف: هدف از این مطالعه پیش‌بینی آسیب‌های سربازان ایرانی به‌وسیله آزمون‌های غربالگری عملکرد حرکتی بود.

روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش را 105 نفر از سربازان ایران تشکیل می‌دادند. تمام آزمودنی‌ها قبل از آغاز دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون‌های غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) برای ارزیابی آزمودنی‌ها استفاده شد. همچنین آسیب‌های اسکلتی عضلانی این سربازان در طول مدت 7 ماه دوره آموزشی به‌صورت آینده‌نگر ثبت گردید.

یافته‌ها: 42 درصد از سربازان حداقل به یک آسیب در طول مدت مطالعه مبتلا شدند. نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سربازانی که نمره آزمون FMS آن‌ها پایین‌تر است در معرض ریسک بالاتری برای آسیب‌دیدگی قرار داشتند (001/0p=)، سربازانی که نمره آزمون FMS آن‌ها کمتر از 14 بوده است 6/5 برابر بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی هستند. علاوه بر این نتایج منحنی (ROC) در نقطه برش 14 حساسیت برابر با 83/0 و ویژگی برابر با 93/0 نشان داد

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آزمون‌های غربالگری حرکتی عملکردی می‌توانند آسیب‌های اندام تحتانی سربازان در معرض بروز را در طول مدت آموزش پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها