نتایج پایش معاینات سلامت شغلی کارکنان بهداشتی-درمانی توسط اولین کلینیک سلامت شغلی بیمارستانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب کار و بیماری ها ی شغلی، گروه طب کار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی، گروه طب کار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 بیمارستان بهارلو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: وجود و تنوع مخاطرات شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و در نتیجه هزینه‌هایی که جامعه در صورت بیماری و از کارافتادگی اعضای این گروه متحمل می‌شود سبب افزایش اهمیت ارزیابی سلامت این کارکنان می‌گردد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که جهت کلیه کارکنان مرکز بهداشتی درمانی بیمارستان بهارلو که از فروردین‌ماه 91 تا اسفندماه 91 به کلینیک سلامت شغلی مراجعه می‌کردند، انجام گرفت. پس از بررسی مخاطرات بر اساس محل خدمت و وظیفه محوله، معاینات سلامت شغلی طبق دستورالعمل کشوری انجام شد.

یافته‌ها: از 792 نفر کارکنان بیمارستان طی سال 1391، 653 نفر (83%) تحت پوشش قرار گرفتند. 43 نفر از کارکنان (%6/6) نیاز به محدودیت طبی داشتند. بیشترین مخاطرات، به ترتیب مخاطرات ارگونومیک (%4/99) و پس‌ازآن مخاطرات بیولوژیک (%8/87) بودند. میزان شیوع نیدل استیک %8/18 بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج معاینات، کمتر از 10% کارکنان محدودیت طبی جهت انجام وظیفه محوله را داشتند. با توجه به شیوع بالای مخاطرات ارگونومیک، کارکنان در معرض بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار قرار دارند. همچنین جهت پیشگیری از مخاطرات بیولوژیک و آسیب‌های ناشی از نیدل استیک استفاده از پروتکل‌های حفاظت فردی مناسب، آموزش و انجام واکسیناسیون امری ضروری است. لذا بیمارستان‌ها با راه‌اندازی این مجموعه، راهکارهای مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر را گردآوری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها