مطالعات داکینگ و QSAR بر روی گروهی از مشتقات تری‌آزول به‌منظور دست‌یابی به عوامل ضد قارچ قوی‌تر و مؤثرتر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران

2 دپارتمان شیمی دارویی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: در این مطالعه، بر روی یک دسته از مشتقات تری‌آزول با اثر مهارکنندگی آنزیم CYP51 مطالعات داکینگ و به دنبال آن آنالیز رابطه فعالیت و ساختار کمی (QSAR) انجام گرفت.

روش‌ها: با استفاده از برنامه‌ی Hyperchem ساختار مولکولی آزول‌های طراحی‌شده ساخته شد. برای انجام مطالعات داکینگ از برنامه AutoDock استفاده شد. در مطالعات QSAR، توصیف‌گرهای مختلفی محاسبه گردیدند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات داکینگ مهم‌ترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با رسپتور کوئوردیناسیون حلقه آزول با پروتئین هم، باند هیدروژنی و اتصالات هیدروفوبیک پای-پای و پای-کاتیونیک می‌باشند. مدل QSAR نهایی نشان داد که افزایش اتصالات اتمی واندروالس و الکترواستاتیک در افزایش قدرت این گروه از ترکیبات مؤثر می‌باشند. همچنین این مدل نشان داد توصیف‌گرهای IDDE، SAA، P1s، Mor17m و DX؛ درمجموع مؤثرترین توصیف‌گرها در پاسخ‌های بیولوژیک این قبیل ترکیبات می‌باشند. مدل QSAR به‌دست‌آمده از این روش از نظر آماری به‌طور کامل با پارامترهای معتبرسازی مطابقت داشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات داکینگ و QSAR، تمامی ترکیبات طراحی‌شده تأثیرات مهاری خوبی را در جایگاه فعال آنزیم از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها