تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهداف: این مطالعه با هدف تأیید الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ برای کارکنان بهداشت و درمان در سازمان‌های نظامی ایران انجام گردید.

روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می‌باشد که 600 نفر از پرسنل رسته بهداشت و درمان با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی به‌عنوان نمونه شرکت داشتند. عوامل انگیزشی بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل داده‌ها تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزارهای مورد استفاده SPSS18.0 و Amos18.0 بود.

یافته‌ها: در بین ابعاد الگوی نهایی انگیزش، در بعد عوامل بهداشتی، حقوق و شرایط کاری (80/0) دارای بیشترین میزان تأثیر و روابط متقابل شخصی دارای کمترین میزان تأثیر (70/0) بوده است و در بین عوامل انگیزشی، ماهیت مسئولیت‌ها و وظایف (89/0) دارای بیشترین وزن رگرسیونی و انجام موفقیت‌آمیز کارها دارای کمترین وزن رگرسیونی (59/0) بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به میزان تأثیر ابعاد در الگوی نهایی، می‌توان نتیجه گرفت که سازمان‌های نظامی برای ایجاد انگیزش، به وضعیت حقوقی و نوع وظایف و مسئولیت‌ها توجه ویژه‌ای نماید.

کلیدواژه‌ها