دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 59، خرداد و تیر 1394 
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی در نیروهای نظامی

صفحه 17-23

غلامرضا میرزائی؛ حسنعلی مهرابی؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی