بررسی شیوع بیماری گال به تفکیک فاکتورهای اجتماعی و دموگرافیک مؤثر بر آن در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی استان قم در طی سال‌های 92 – 1384

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز بهداشت استان قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، کرمان، ایران

چکیده

اهداف: این مطالعه با هدف تعیین شیوع بیماری گال به تفکیک فاکتورهای اجتماعی و دموگرافیک مؤثر بر آن در استان قم در طی سال‌های 92 – 1384 صورت گرفت.

روش‌ها: مطالعه حاضر به‌صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی است. 411 نفر مشکوک به گال به‌منظور تشخیص موارد قطعی بیماری در فرم‌های بررسی اپیدمیولوژیک بیماری، ثبت شده بودند. از بین موارد ثبت‌شده 343 نفر سالم بوده و 68 نفر بیماری آن‌ها تأیید شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از دفاتر واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت، تحلیل داده‌ها و ورود داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 16، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک دوحالتی به روش گام‌به‌گام پس رو استفاده شد.

یافته‌ها: میزان شیوع گال در استان قم 7/0 به ازای هر صدهزار نفر محاسبه شد. فراوانی کل موارد بیماری 68 نفر بود. %3/85 در خانوارهای 5 نفر و بالاتر سکونت داشتند. %8/61 از مبتلایان در محل زندگی دارای دام بودند. %2/66 از مبتلایان دارای مسکن گلی نامناسب و %9/2 در پادگان نظامی ساکن بودند.

نتیجه‌گیری: فاکتورهایی چون بعد زیاد خانوار، پرورش دام، سکونت در خانه‌های گلی نامناسب ازجمله عوامل خطر احتمالی بر شیوع گال در استان قم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها