پایش سلامت عمومی پرسنل اجرایی و عملیاتی نیروی انتظامی و ارتباط آن با کیفیت اجرای مأموریت‌های محوله

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

اهداف: نیروی انتظامی نقش ویژه‌ای در تأمین امنیت جامعه دارد و نیروی انسانی جزو مهم‌ترین عامل بهره‌وری در این سازمان می‌باشد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی سلامت عمومی پرسنل انتظامی بلوک‌های عملیاتی و اجرایی یکی از استان‌های کشور و ارتباط آن با کیفیت اجرای مأموریت‌های نظامی بود.

روش‌ها: 351 نفر از افسران بلوک‌های کلانتری، راهنمایی و رانندگی، پاسگاه و یگان ویژه؛ از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمون‌های آمادگی جسمانی، پرسشنامه‌های ارزیابی سلامت عمومی و کیفیت اجرای مأموریت‌ها بررسی شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بلوک یگان ویژه از سطح سلامت عمومی بهتری از جمله آمادگی جسمانی، سلامت روانی و الگوها و عادات غذایی نسبت به سایر بلوک‌ها برخوردار است که ارتباط معنی‌داری با کیفیت اجرای مأموریت‌های نظامی داشت ولی این ارتباط با الگوها و عادات غذایی معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: سلامت عمومی ارتباط وسیعی با کیفیت اجرای مأموریت‌ها دارد؛ بنابراین ضروری است با یک برنامه‌ریزی مناسب، اقداماتی برای دستیابی به راهکارهای ارتقای دانش عمومی در زمینه سلامتی در جهت افزایش فعالیت بدنی، کاهش استرس، درمان آسیب‌ها و بهبود وضعیت تغذیه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها