دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن و اسفند 1392 

پژوهشی اصیل

بررسی الگوی سوءمصرف مواد در سربازان

صفحه 235-243

خدابخش احمدی؛ علیرضا کرمبخش؛ علیرضا مهرآزمای؛ محمود ثالثی؛ زهرا نجفی منش


بررسی وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏ های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران در سال 1391

صفحه 259-266

حمید رضا توکلی؛ حسین معصوم بیگی؛ مجید اردستانی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسین کاردان یامچی


سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی

صفحه 273-279

مهدی عجم؛ جمیل صادقی فر؛ مینا انجم شعاع؛ سعید محمودی؛ حسن هنرور؛ سید میثم موسوی