بررسی وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏ های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران در سال 1391

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 اداره بهداشت و درمان نزاجا، تهران، ایران

چکیده

اهداف: بررسی منظم وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بسیار ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران انجام شد.

روش‏ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، وضعیت بهداشت محیط کلیه انبارها و سردخانه‏های مراکز مورد مطالعه با استفاده از چک لیست محقق ساخته روایی و پایایی شده، ارزیابی گردید. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و درصد و نمودار و آزمون‏ آماری t-test با کمک نرم‌افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ‏ها: به ترتیب 1/9، 7/72 و 2/18 درصد از سردخانه‏ها و 1/9، 5/54، 4/36 درصد از انبارها در سطح خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی شدند. از نظر کنترل دما 1/9 و 3/27، بهسازی ساختمان 1/9 و 5/45، انتخاب محل 4/36 و 9/90، مدت ماند کالا 2/18 و 8/81 و بهداشت فردی کارکنان 5/45 و 4/36 درصد از سردخانه‏ها و انبارها در سطح خوب ارزیابی گردید. مقایسه میانگین امتیاز یازده متغیر بهداشت محیطی نشان داد، تنها از نظر مدیریت انبار و سردخانه اختلاف معنی‌دار وجود دارد (05/0p < /span>

کلیدواژه‌ها