استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله، تهران، ایران

2 مدیریت تحول و حاکمیت بالینی بیمارستان بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: سنجش رضایتمندی بیمار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارکان سیستم‌های ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه باهدف هنجاریابی و بررسی روایی و پایابی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه ا... الاعظم انجام شده است

روش‌ها: این مطالعه بر روی 731 نفر از بیماران بستری مراجعه‌کننده به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) طی سال‌های 1390 و 1391 و با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انجام پذیرفته است. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفا و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌های افزار SPSS و AMOS نسخه 18 استفاده گردید.

یافته‌ها: نمونه حاصله، متشکل از 731 نفر، 397 نفر (3/54%) زن و 334 نفر (7/45%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌دهنده پنج عامل با تبیین 53% واریانس و شاخص کیسن مایر الکین 77/0 گردید. این عوامل نیز بوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تصدیق قرار گرفت (04/0RMSEA=، 95/0 GFI=،93/0AGFI=). پایایی پرسشنامه نیز توسط روش الفای کرونباخ برابر 81/0 گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه تلفنی رضایت سنجی بیماران بستری بقیه ا... الاعظم (عج) همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند می‌توان از این به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه‌گیری رضایت بیماران بستری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها