سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران- گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: با تعیین شکاف کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط مراکز درمانی می‌توان زمینه مناسب را برای تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های بهبود فراهم نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه مراجعین به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل به انجام رسید.

روش‌ها: در مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماریSPSS18  و به کمک آزمون‌، t مستقل انجام گرفت.

یافته‌ها: بر اساس نظرات شرکت‌کنندگان در پژوهش، شکاف کیفیتی در خدمات ارائه‌شده به صورت مثبت ارزیابی شد. بیش‌ترین میانگین نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی (02/0-) و بیش‌ترین میانگین شکاف مثبت نیز مربوط به بعد دسترسی (035/0) بود. بین متغیر دفعات مراجعه و بعد همدلی (05/0p=) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع بیمارستان صحرایی مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر شده است. پیشنهاد می‌شود فرایندهای مربوط به ارائه خدمت در تمامی ابعاد کیفیت خدمات به خصوص ابعاد تضمین خدمات و پاسخگویی شناسایی‌شده و به مهندسی مجدد این فرآیندها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها