دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر و آبان 1381 
تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4

صفحه 151-156

علی اصغر نویدی؛ علی غنجال؛ علی صدری؛ حسن ابو القاسمی


بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس

صفحه 175-180

غلامحسین پورتقی؛ محمد سالم؛ محمدرضا منظم اسماعیل‌پور؛ فیروز ولی‌پور


مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا

صفحه 181-188

مسعود حاجیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ سیدرضا حسینی‌دوست