ارایه یک نرم‌افزار جدید جهت پیش‌بینی نحوه گسترش حملات بیولوژیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  برای پیش‌بینی نحوه گسترش یک توده میکروبی هنگام حملات بیولوژیک، مدل‌های مختلفی تهیه شده است. مدل پیشنهادی این تحقیق، ارایه برنامه کامپیوتری برای بررسی رفتار دینامیک توده بیولوژیک بر مبنای تئوری نفوذ و جابجایی است که از اصول انتقال جرم حاصل شده است. در این برنامه حالت‌های چند منبعی برای منابع آنی و تدریجی، همچنین مرگ میکروارگانیسم‌ها بر اثر عوامل محیطی و ثابت مرگ (تابع غیرخطی) در نظر گرفته شده است. با استفاده از این برنامه کامپیوتری می‌توان برای یک میدان به ابعاد 2000×2000 مترمربع، غلظت توده بیولوژیک زنده را در قطعات 10×10 مترمربع به صورت گرافیکی نشان داد. اطلاعات اولیه مورد نیاز این برنامه (ورودی) بسیار کم بوده و به سهولت در دسترس قرار می‌گیرند. ورودی‌های مورد نیاز از اطلاعات هواشناسی و اطلاعات آزمایشگاهی تهیه می‌گردند. بنابراین تمامی تاثیرات جانبی، مانند پایداری اتمسفری، رطوبت و شدت تابش در مدل داده شده مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها