کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1057-1067

10.30491/JMM.24.1.1057

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ حمیدرضا خانکه؛ سید ضیاء هجری پور


عوامل مرتبط با کیفیت زندگی‌کاری درکارکنان پلیس: تحلیل محتوا کیفی

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 647-655

10.30491/JMM.23.8.647

زینب تابانژاد؛ سیده فاطمه حق دوست اسکوئی؛ عباس عبادی؛ مهدی زارعی؛ مرتضی مصری؛ مصطفی شهابی نژاد


نقش مدافعه (وکیل مدافعی) در دیپلماسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 675-681

10.30491/JMM.22.7.1

سیمین شرفی؛ احمد نصیری؛ محمدعلی چراغی؛ غلامحسین محمودی راد


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده