عوامل مرتبط با کیفیت زندگی‌کاری درکارکنان پلیس: تحلیل محتوا کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده شیوه زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تجارب پرتنش در محیط کار به دنبال مأموریت‌های سازمانی موجب فشار روانی و صدمات جسمی بر کارکنان پلیس می‌شود. تداوم این تنش‌ها بر کیفیت زندگی‌کاری کارکنان پلیس تأثیر خواهد ‎گذاشت. از این رو توجه به کیفیت زندگی‌کاری جهت ارتقای سلامتی کارکنان پلیس از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. این پژوهش با هدف واضح نمودن مفهوم "کیفیت زندگی‌کاری درکارکنان پلیس" طراحی شده است.
روش‌ها: این مطالعه کیفی با نمونه‌گیری هدفمند و حداکثر تنوع مشارکت کنندگان از 13 نفر از کارکنان پلیس از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته طی سال 1397 در سازمان پلیس انجام شد. مصاحبه‌های ضبط شده به صورت کلمه کلمه بر کاغذ ثبت و توسط روش تحلیل محتوای قراردادی و بر اساس روش پیشنهادی گرانهایم و لاندمن تحلیل شدند. جهت تحلیل و سازماندهی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد.
یافته‌ها: عوامل زمینه‌ساز کیفیت زندگی‌کاری مناسب در کارکنان پلیس در قالب سه تم اصلی شامل "مدیریت و رهبری اثربخش"، "خوشایندسازی شرایط کاری" و "پذیرش شرایط کاری" استخراج شد.
نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی کاری در کارکنان پلیس مفهومی بسترمند و نسبی است. به طوری‌که در صورت ایجاد جو‏سازمانی مطلوب از طریق خوشایندسازی شرایط کاری و توجه به خودشکوفایی از سوی مدیران و رهبران سازمان، علی‎رغم کار در تنگنا، ایفای وظیفه برای کارکنان پلیس تسهیل می‎گردد. برآیند این موقعیت‎ها منجر به شکل‎گیری سازمان اثربخش در نتیجه مدیریت و رهبری اثر بخش، پذیرش شرایط کاری و ارتقای بهره‌‎وری کارکنان و سازمان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


1.         Chen Z. Measuring police role orientations in China: An exploratory study. International Journal of Law, Crime and Justice. 2016;44:43-67. 2.         Kanten S, Sadullah O. An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;62:360-6. 3.         Gupta M, Sharma P. Factor credentials boosting quality of work life of BSNL employees in Jammu Region. Asia Pacific Journal of Research in Business Management. 2011;2(1):79-89. 4.         Brooks BA. Development of an instrument to measure quality of nurses' worklife. 2001. 5.         Swamy DR, Nanjundeswaraswamy T, Rashmi S. Quality of Work Life: Scale Development and Validation. International Journal of Caring Sciences. 2015;8(2):281. 6.         Phan GT, Vo TQ. A Literature Review on Quality of Working Life: A Case of Healthcare Workers. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 2016;6(07):193-200. 7.         Arefi M KA, GHahramani M. The identify the Relationship between Organizational Justice and Quality of Work Life and the Mediating Role of Organizational Culture from the point of view employees in Shahid Beheshti University Career & Organization Counseling. 2015;7(2):41-67. 8.         Zahoor Z. Quality of Work Life of Muslim Women. 2016. 9.         Jain Y, Thomas R. A study on quality of work life among the employees of a leading pharmaceuticals limited company of Vadodara district. IJAR. 2016;2(5):926-34. 10.       Emadzadeh MK, Khorasani M, Nematizadeh F. Assessing the quality of work life of primary school teachers in Isfahan City. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2012;3(9):438-48. 11.       Farjad HR, Varnous S. Study of Relationship of Quality of Work Life (OWL) and Organizational Commitment. International Journal of Contemporary Research in Business. 2013;4(9):449-56. 12.       Jain P, Jain P, Maheshwari S. Quality of Work Life o Mandideep: An. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 2018;3(1):15-8. 13.       Easton S, Van Laar DJPR. QoWL (Quality of Working Life): what, how, and why? 2013;3(10):596-605. 14.       Nasiripour A, Raeisi P, Hedayati S. The Relationship between organizational cultures and employees productivity. Journal of Health Administration. 2009;12(35):17-24. 15.       Brooks BA, Storfjell J, Omoike O, Ohlson S, Stemler I, Shaver J, et al. Assessing the quality of nursing work life. Nursing Administration Quarterly. 2007;31(2):152-7. 16.       Qassari M A-AGaGA. The role of quality of work life in organizational commitment of Police Department staff. Quarterly Journal of Law Enforcement Management. 2011;6(2):193-77. 17.       Easton S, Van Laar D, Marlow-Vardy R. Quality of working life and the police. Management. 2013 3(3):135-41. 18.       Zhang Y, Wildemuth B. Qualitative Analysis of Content [w:] Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, red. Barbara M Wildemuth,(West Port, Connecticut: Libraries Unlimited, 2009). 2009;308. 19.       Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 20.       Lee YW, Dai YT, Park CG, McCreary LL. Predicting quality of work life on nurses’ intention to leave. Journal of Nursing Scholarship. 2013;45(2):160-8. 21.       Farid H, Izadi Z, Ismail IA, Alipour FJTSSJ. Relationship between quality of work life and organizational commitment among lecturers in a Malaysian public research university. 2015;52(1):54-61. 22.       Lewis D, Brazil K, Krueger P, Lohfeld L, Tjam E. Extrinsic and intrinsic determinants of quality of work life. Leadership in Health Services. 2001;14(2):9-15. 23.       Risla MKF, Ithrees AGIM. The Impact of Quality of Work Life on Organizational Commitment with Special Reference to Department of Community based Corrections. Global Journal of Management And Business Research. 2018. 24.       Aparna J Varma, Kotresh Patil, Ulle RS, A. N Santosh Kumar, Murthy TPR. Influence of Quality of Worklife on Organization Commitment. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR). 2018;5(8):834-41. 25.       Akbari F, Amirkhani A, Daraei M. Studying The Effect Of Organizational Structure And Quality Of Work Life On Employees' Loyalty (Case Study: Finance And Administration Department Of Tehran Municipality). Revista Publicando. 2018;5(15):145-65.