تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری ارتش

3 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: حوادث و بلایا می‌تواند زیرساخت‌های سلامت در جامعه را با چالش‌های عمده‌ای مواجه کند. بیمارستان‌ها واحد اصلی ارائه خدمات سلامت در پاسخ به بلایا هستند. با توجه به نقش حیاتی بیمارستان‌های نظامی در پاسخ به بلایا، پژوهش حاضر با هدف تبیین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان‌های نظامی انجام شده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی است که در سال 1400-1399 انجام شد. مشارکت‌کنندگان تعداد 14 نفر از مدیران، کارکنان و متخصصان حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستانی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و برای تحلیل آن‌ها از روش تحلیل محتوای قراردادی براساس روش گرانهیم و لاندمن استفاده شد.
یافته‌ها: موضوعات مطرح شده توسط مشارکت‌کنندگان در قالب 5 طبقه و 18 زیرطبقه شامل "مدیریت و رهبری" (سازماندهی، برنامه‌ریزی، قوانین و مقررات، ارتباطات و هماهنگی، تخصص‌گرایی، فرهنگ‌سازی، حمایت)، "ارزیابی خطر" (ایمنی سازه‌ای، ایمنی غیرسازه‌ای، ایمنی عملکردی، ایمنی محیط)، "آمادگی" (آموزش، تمرین، افزایش ظرفیت)، "پاسخ" (تأمین منابع، مدیریت مصدومین، مدیریت داوطلبان)، و "بازیابی" (اقدامات مبتنی بر توسعه پایدار) تبیین گردید.
نتیجه‌گیری: بکارگیری استراتژی‌های ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایای ارائه شده در این پژوهش می‌تواند در ارتقای آمادگی بیمارستان‌های نظامی در مقابله با حوادث و بلایا مفید و مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع 1. Hou S-k, Lv Q, Ding H, Yong-zhong Z, Bao-guo Y, Zi-quan L, et al. Disaster medicine in China: present and future. Disaster medicine and public health preparedness. 2018;12(2):157-65. DOI: 10.1017/dmp.2016.71. 2. Giri S, Risnes K, Uleberg O, Rogne T, Shrestha SK, Nygaard ØP, et al. Impact of 2015 earthquakes on a local hospital in Nepal: A prospective hospital-based study. PloS one. 2018;13(2):e0192076. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone. 3. Bambarén C, Uyen A, Rodriguez M. Estimation of the demand for hospital care after a possible high-magnitude earthquake in the city of Lima, Peru. Prehospital and disaster medicine. 2017;32(1):106. DOI: 10.1017/S1049023X16001254. 4. Azarmi S, Pishgooie AH, Sharififar S, Khankeh HR, Hejrypour SZ. Challenges of Hospital Disaster Risk Management: A Systematic Review Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021:1-8. DOI: https://doi.org/10.1017/dmp.2021.203. 5. Mehta S. Disaster and mass casualty management in a hospital: How well are we prepared? Journal of postgraduate medicine. 2006;52(2):89-90. URL: https://www.jpgmonline.com/text.asp?2006/52/2/89/25148. 6. Pouraghaei M, Jannati A, Moharamzadeh P, Ghaffarzad A, Far MH, Babaie J. Challenges of hospital response to the twin earthquakes of august 21, 2012, in East Azerbaijan, Iran. Disaster medicine and public health preparedness. 2017;11(4):422-30. DOI: 10.1017/dmp.2016.153. 7. Sauer LM, McCarthy ML, Knebel A, Brewster P. Major influences on hospital emergency management and disaster preparedness. Disaster medicine and public health preparedness. 2009;3(S1):S68-S73. DOI: 10.1097/DMP.0b013e31819ef060. 8. Mirzaee F. Investigation on the safety status and preparedness of Ilam's hospitals against disasters in 2012. 2014;22:14-23. URL: http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1711-en.html. 9. Paganini M, Borrelli F, Cattani J, Ragazzoni L, Djalali A, Carenzo L, et al. Assessment of disaster preparedness among emergency departments in Italian hospitals: a cautious warning for disaster risk reduction and management capacity. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine. 2016;24(1):101. DOI: https://doi.org/10.1186/s13049-016-0292-6. 10. Seyedin H, Abasi Dolat Abadi Z, Sorani M, Naghdi S, Rajabfard Mazraeno F. Vulnerability assessment of general hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2014;3(2):65-71. URL: http://jhpm.ir/article-1-249-en.html. 11. Ochi S, Tsubokura M, Kato S, Iwamoto S, Ogata S, Morita T, et al. Hospital staff shortage after the 2011 triple disaster in Fukushima, Japan-an earthquake, tsunamis, and nuclear power plant accident: a case of the Soso District. PloS one. 2016;11(10):e0164952. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.. 12. Abd elazeem H, Adam S, Mohamed G. Awareness of hospital internal disaster management plan among health team members in a university hospital. Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition. 2011;8(2):42-52. DOI: 10.7537/marslsj080211.08. 13. King HC, Spritzer N, Al-Azzeh N. Perceived knowledge, skills, and preparedness for disaster management among military health care personnel. Military medicine. 2019;184(9-10):e548-e54. DOI: 10.1093/milmed/usz038. 14. Khankeh H, Mosadeghrad AM, Abbasabadi Arab M. Developing accreditation standards for disaster risk management: an approach for hospital preparedness improvement–editorial. Journal Mil Med. 2019;20(6):574-6. DOI: 10.2147/RMHP.S215444. 15. Zarka S, Furman E, Polyakov O. Hospital Operation During a Disaster–Hospital Multi-Component Emergency Center (HMCEC). Disaster medicine and public health preparedness. 2021;15(1):92-8. DOI:10.1017/dmp.2019.152. 16. Amerion A, Delaavari AR, Teymourzadeh E. Rate of preparedness in confronting crisis in three selected border hospitals. Journal Mil Med. 2010;12(1):19-22. URL: http://militarymedj.ir/article-1-698-en.html. 17. Sharifi M, Arab M, Khosravi B, Hojabri R. Proactive Risk Management Assessment in Selected Hospitals in Tehran. HEALTH INFORMATION MANAGEMENT. 2015;12(2(42)):229- 35. URL: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=578140 18. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001. 19. Schwandt TA, Lincoln YS, Guba EG. Judging interpretations: But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation. 2007;114:11-25. DOI: https://doi.org/10.1002/ev.223. 20. Munasinghe NL, Matsui K. Examining disaster preparedness at Matara District General Hospital in Sri Lanka. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2019;40:101154. DOI:10.1016/J.IJDRR.2019. 21. Aghapour AH, Yazdani M, Jolai F, Mojtahedi M. Capacity planning and reconfiguration for disaster-resilient health infrastructure. Journal of Building Engineering. 2019;26:100853. DOI: 10.1016/j.jobe.2019. 22. Abbasabadi M, Khankeh H, Mosadeghrad AM. Designing of Disaster Risk Management Accreditation Standards in Iranians Hospitals. International Journal for Quality in Health Care. 2018;30(2):45-6. DOI: https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy167.67. 23. Faghisolouk F, Jazani RK, Sohrabizadeh S. HOSPITAL DISASTER RISK MANAGEMENT: THE CASE OF URMIA HOSPITALS. HOSPITAL. 2018;11(3):447-50. DOI: 10.22159/ajpcr.2018.v11i3.3625. 24. Montejano-Castillo M, Moreno-Villanueva M. Hospitals safe from disasters: A glimpse into the Mexican coastal zones. International Journal of Safety and Security Engineering. 2018;8(2):329-41. DOI: 10.2495/SAFE-V8-N2-329-341. 25. Hendrickx C, D’Hoker S, Michiels G, Sabbe MB. Principles of hospital disaster management: An integrated and multidisciplinary approach. B-ENT. 2016;12(26/2):139-48. PMID: 29558584. 26. Yarmohammadian MH, Atighechian G, Haghshenas A, Shams L. Establishment of Hospital Emergency Incident Command System (HEICS) in Iranian hospitals: a necessity for better response to disasters. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(12):e3371. DOI: 10.5812/ircmj.3371. 27. Olu O, Usman A, Manga L, Anyangwe S, Kalambay K, Nsenga N, et al. Strengthening health disaster risk management in Africa: multi-sectoral and people-centred approaches are required in the post-Hyogo Framework of Action era. BMC public health. 2016;16:691. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-016-3390-5. 28. Lakbala P. Hospital Workers Disaster Management and Hospital Nonstructural: A Study in Bandar Abbas, Iran. Global journal of health science. 2015;8(4):221-6. DOI: 10.5539/gjhs.v8n4p221. 29. Aghaei N, Seyedin H, Sanaeinasab H. Strategies for disaster risk reduction education: A systematic review. Journal of education and health promotion. 2018;7(1):98. DOI: 10.4103/jehp.jehp_31_18. 30. Maves RC, Jamros CM, Smith AG. Intensive Care Unit Preparedness During Pandemics and Other Biological Threats. Critical Care Clinics. 2019;35(4):609-18. DOI: 10.1016/j.ccc.2019.06.001 31. Sammy IA, Paul JF, Watson H, Williams-Johnson J, Bullard C. Quality assurance in emergency medicine: A Caribbean perspective. Clinical Governance. 2013;18(4):293-9. DOI: https://doi.org/10.1108/CGIJ-04-2013-0010. 32. Morán-Rodríguez S, Novelo-Casanova DA. A methodology to estimate seismic vulnerability of health facilities. Case study: Mexico City, Mexico. Natural Hazards. 2018;90(3):1349-75. DOI: https://doi.org/10.007/s11069-017-3101-2. 33. Naser WN, Ingrassia PL, Aladhrae S, Abdulraheem WA. A Study of Hospital Disaster Preparedness in South Yemen. Prehospital and disaster medicine. 2018;33(2):133-8. DOI: 10.1017/S1049023X18000158. 34. Tabibi SJ, Parsamoein S, Khankeh H, Mahmoodi M. Validation of Factors Affecting Disasters Risk Management in Iranian Hospitals. Trauma Monthly. 2019;24(5):e94252. DOI: 10.5812/traumamon. 35. Arab MA, Khankeh HR, Mosadeghrad AM, Farrokhi M. Developing a Hospital Disaster Risk Management Evaluation Model. Risk Management and Healthcare Policy. 2019;12:287-96. DOI: https://doi.org/10.2147/RMHP.S215444 36. Geroy LSA, Pesigan AM. Disaster risk reduction for health facilities in the Western Pacific Region. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment. 2011;2(3):268-77. DOI: 10.1108/17595901111167132. 37. Krishnan S, Patnaik I. Health and disaster risk management in India. Public Health and Disasters: Springer; 2020. p. 155-84. DOI: 10.13140/RG.2.2.29075.2568. 38. Agrawal N. Natural Disasters and Risk Management in Canada: An Introduction: Springer; 2018. 39. Zhong S, Clark M, Hou X-Y, Zang Y-L, Fitzgerald G. Development of hospital disaster resilience: conceptual framework and potential measurement. Emergency Medicine Journal. 2014;31(11):930-8. DOI: 10.1136/emermed-2012-202282 40. Grimm CA. Hospital experiences responding to the COVID-19 pandemic: results of a national pulse survey March 23–27, 2020. Washington, DC: US Department of Health and Human Services OoIG. 2020:1-41. 41. Yarmohammadian MH, Atighechian G, Shams L, Haghshenas A. Are hospitals ready to response to disasters? Challenges, opportunities and strategies of Hospital Emergency Incident Command System (HEICS). Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2011;16(8):1070. URL: http://jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms/article/view/6860 42. Mansouri H, Mousavi S. The survey of preparedness and performance of a military hospital against earthquake disaster. JOURNAL OF NURSE AND PHYSICIAN WITHIN WAR. 2018;8(29):40-7. URL: http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-428-en.html. 43. Avery GH, Zabriskie-Timmerman J. The impact of federal bioterrorism funding programs on local health department preparedness activities. Evaluation & the Health Professions. 2009;32(2):95-127. DOI: 10.1177/0163278709333151. 44. Ardalan A, Najafi A, Sabzghabaie A, Zonoobi V, Ardalan S, Khankeh H, et al. A pilot study: Development of a local model to hospital disaster risk assessment. Hospital Journal. 2011;9(3):7-14. URL: http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-73-en.html. 45. Loosemore M, Chow V, McGeorge D. Managing the health risks of extreme weather events by managing hospital infrastructure. Engineering, Construction and Architectural Management. 2014;21(1):4-32. DOI: https://doi.org/10.1108/ECAM-10-2012-0060. 46. Mortelmans LJM, Van Boxstael S, De Cauwer HG, Sabbe MB. Preparedness of Belgian civil hospitals for chemical, biological, radiation, and nuclear incidents: are we there yet? European journal of emergency medicine. 2014;21(4):296-300. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000072. . 47. Jebelli B, Varahram M, Soltanifard Razlighi M, Palizdar M, Ghazanchaei E. Management Strategies to Control the COVID-19 Crisis in Masih Daneshvari Hospital, Tehran, Iran. Journal Mil Med. 2020;22(6):616-22. DOI: 10.30491/JMM.22.6.616 48. Shi M, Xu W, Gao L, Kang Z, Ning N, Liu C, et al. Emergency volunteering willingness and participation: a cross-sectional survey of residents in northern China. BMJ open. 2018;8(7):e020218. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-.