نقش مدافعه (وکیل مدافعی) در دیپلماسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در گذشته جنگ عمدتاً به صورت "جنگ سخت" و با استفاده از ابزارهای نظامی بوده ولی در حال حاضر شکل آن تغییر کرده و بیشتر از "جنگ نرم" استفاده می شود که این نوع جنگ اساسا مبتنی بر دیپلماسی است. حرف سلامت نیز اخیراً وارد این حوزه شده اند و پرستاران به دلیل ماهیت شغلی شان با استفاده از نقش های مختلف خود از جمله مدافعه از دیپلماسی استفاده می نمایند. با توجه به نزدیکی مفهوم مدافعه به ماهیت دیپلماسی و مذاکره در این مطالعه بر آن شدیم تا نقش مدافعه مدیران پرستاری را در انجام دیپلماسی پرستاری بررسی نماییم.
روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی قراردادی است. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق بدون ساختار با مشارکت 14 نفر از مدیران پرستاری در سطوح مختلف به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد.
یافته‌ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، سه طبقه اصلی مدافعه از سیستم (شامل زیرطبقات: تفکر سیستمی و نگاه کل نگر، تعلق سازمانی)،  وکیل مدافعی از مردم (شامل زیرطبقات: نشان دادن نقش پرستار در خدمت به مردم، استفاده از ادبیات مردم محوری) و استفاده از مدافعه در مذاکره (شامل 3 زیرطبقه: یکی کردن مواضع با تاکید بر منافع، یافتن نقطه مشترک، تمرکز بر دغدغه طرف مقابل) پدیدار گشت.
نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مدیران پرستاری با اتکای بر نقش مدافعه که در بالین توجه کمتری به آن می شود وارد دیپلماسی شده و از آن در جهت حصول اهداف سازمانی خود بهره می برند.

کلیدواژه‌ها


1. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Rahnama M, Babaiepur M. The effects of imposed war on Iran's nursing: A historical research. Journal of Military Medicine. 2015;17(3):127-36. 2. Darbyshire P. Nursing heroism in the 21 st Century'. BMC nursing. 2011;10(1):4. doi:10.1186/1472-6955-10-4 3. MacDonald K, De Zylva J, McAllister M, Brien DL. Heroism and nursing: A thematic review of the literature. Nurse education today. 2018;68:134-40. doi:10.1016/j.nedt.2018.06.004 4. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Farahani AJ, Shahriary A, et al. Are Iranian sulfur mustard-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2: some similarity in their pathogenesis. Disaster medicine and public health preparedness. 2020 May 18:1-2. doi:10.1017/dmp.2020.156 5. Huang L, rong Liu H. Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. medRxiv. 2020. doi:10.1101/2020.03.05.20031898 6. Hanks RG. Social advocacy: A call for nursing action. Pastoral Psychology. 2013;62(2):163-73. doi:10.1007/s11089-011-0404-1 7. Vaartio H, Leino‐Kilpi H, Suominen T, Puukka P. The content of advocacy in procedural pain care-patients' and nurses' perspectives. Journal of advanced nursing. 2008;64(5):504-13. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04817.x 8. Kalaitzidis E, Jewell P. The concept of advocacy in nursing: a critical analysis. The health care manager. 2015;34(4):308-15. doi:10.1097/HCM.0000000000000079 9. Hollingsworth HL, Knight-McKenna M, Bryan R. Policy and advocacy concepts and processes: innovative content in early childhood teacher education. Early Child Development and Care. 2016; 186(10):1664-74. doi:10.1080/03004430.2015.1121252 10. Paradiz V, Kelso S, Nelson A, Earl A. Essential self-advocacy and transition. Pediatrics. 2018;141:S373-S7. doi:10.1542/peds.2016-4300P 11. Jafareimanesh H, Alibazi A, Zaghari Tafreshi M, Ranjbaran M. Nursing advocacy models: A review of nurses' protective role. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014;7(4):41-54. 12. Kevany S. Global health diplomacy,'smart power', and the new world order. Global public health. 2014;9(7):787-807. doi:10.1080/17441692.2014.921219 13. Kickbusch I. Global health diplomacy: how foreign policy can influence health. bmj. 2011;342:d3154. doi:10.1136/bmj.d3154 14. Hunter A, Wilson L, Stanhope M, Hatcher B, Hattar M, Messias DKH, et al. Global health diplomacy: An integrative review of the literature and implications for nursing. Nursing Outlook. 2013;61(2):85-92. doi:10.1016/j.outlook.2012.07.013 15. Thaiprayoon S, Smith R. Capacity building for global health diplomacy: Thailand's experience of trade and health. Health Policy and Planning. 2014;30(9):1118-28. doi:10.1093/heapol/czu117 16. Kathy Fitzpatrick J, Fullerton J, Kendrick A. Public relations and public diplomacy: Conceptual and practical connections. Public Relations Journal. 2013;7(4). 17. Schober M. Politics: The Art of Diplomacy and Negotiation. Strategic Planning for Advanced Nursing Practice: Springer; 2017. p. 57-63. doi:10.1007/978-3-319-48526-3_5 18. Elo S, Kääriäinen M, Kanste O, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H. Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open. 2014;4(1):2158244014522633. doi:10.1177/2158244014522633 19. Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005;15(9):1277-88. doi:10.1177/1049732305276687 20. Krippendorff K. Content analysis: An introduction to its methodology: Sage publications; 2018. 21. Mayring P. Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution. 2014. doi:10.1007/978-94-017-9181-6_13 22. Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research. 1994;2(163-194):105. 23. Josse-Eklund A, Jossebo M, Sandin-Bojö A-K, Wilde-Larsson B, Petzäll K. Swedish nurses' perceptions of influencers on patient advocacy: A phenomenographic study. Nursing Ethics. 2014;21(6):673-83. doi:10.1177/0969733013515488 24. Yazdani S, Nikravan Mofrad M, Ahmadi S, Zagheri Tafreshi M. An Analysis of Policies of the Iranian Health Care System in Relation to the Nursing Profession. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2016;5(2):211-20. 25. Donaldson LP. Developing a progressive advocacy program within a human services agency. Administration in Social Work. 2008;32(2):25-48. doi:10.1300/J147v32n02_03 26. McDougall L. Power and politics in the global health landscape: beliefs, competition and negotiation among global advocacy coalitions in the policy-making process. International journal of health policy and management. 2016;5(5):309. doi:10.15171/ijhpm.2016.03 27. Keshmiri F. Assessment of the interprofessional collaboration of healthcare team members: validation of Interprofessional Collaborator Assessment Rubric (ICAR) and pilot study. Journal of Military Medicine. 2019;21(6):647