نویسنده = محمد قاسمی
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


واکاوی پیامدهای روان‌شناختی شیوع کووید-19 بر جامعه شغلی

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 562-569

10.30491/JMM.22.6.562

محسن صادقی یارندی؛ عبدالله غلامی؛ محمد قاسمی؛ منصوره صادقی یارندی؛ آیسا قاسمی کوزه کنان؛ احمد سلطان‌زاده


عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور مذکر نظامی: یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 509-519

علی غنجال؛ منیره متقی؛ محمد قاسمی


تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 519-526

اسماعیل یاسی؛ محسن صفاری؛ محمد قاسمی؛ محمد غلامی فشارکی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


اثر تمرینات تقویتی–کششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع مبتلا و بهبود شاخص های درد در یک مجتمع صنایع دفاعی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 199-205

علی غنجال؛ منیره متقی؛ احمد عامریون؛ محمد قاسمی؛ احمد رضا عسکری آشتیانی


نقش تمرینات ورزشی هوازی 15 هفته ای در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی در کارکنان پروازی

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 285-292

محمد قاسمی؛ مهران جاریانی؛ وحید سبحانی؛ فرزانه چاوشی؛ مریم رضایی؛ حسن رففتی


تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 201-206

محمد قاسمی؛ بابک ساعدی؛ محمد مجتهد؛ مریم رضایی نجف آبادی؛ مسعود افشاری؛ مرتضی ایزدی


مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 13-18

محمد قاسمی؛ غلام حسین علیشیری؛ مریم رضایی؛ حسین کشاورز؛ مرتضی ایزدی؛ علی غنجال


بررسی میزان شیوع مواجهه با وسائل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 119-128

نعمت اله جنیدی جعفری؛ میثم شصتی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر؛ محمد قاسمی