تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، تهران، ایران و گروه آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،

3 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

4 گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،

5 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین اختلالات اسکلتی- عضلانی است. این بیماری عامل مهم بهره گیری از خدمات درمانی، دلیل عمده ناتوانی طولانی حین خدمت در نیروهای نظامی است که بر آمادگی نیروهای نظامی و بازگشت آنها به محل کار تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر میزان درد و ناتوانی ناشی از کمردرد در کارکنان پروازی یک سازمان نظامی صورت گرفت.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله ای قبل و بعد بود که 106 نفر از کارکنان پروازی یک سازمان نظامی مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی در سال 1394 مورد بررسی قرارگفتند. واجدین شرایط شرکت در مطالعه، به طور تصادفی به دو گروه مداخله (53 نفر) و کنترل (53 نفر) تقسیم شدند. ابزارها شامل پرسشنامه ناتوانی ناشی از کمردرد (Oswestry disability questionnaire) و مقیاس شدت درد (VAS (Visual analog scale بود. مداخله شامل 3 جلسه آموزشی تئوری 45 دقیقه ای و 2 جلسه عملی تمرین ورزشی یک ساعته بود. گروه کنترل جز مداخله روتین درمانی مداخله ای دریافت ننمود. جمع‌آوری داده ها در مرحله قبل از مداخله و به فاصله 3 ماه بعد از مداخله آموزشی انجام شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS-17 تحلیل انجام گردید.
یافته‌ها: بیمارانی (53 نفر از کارکنان پروازی یک سازمان نظامی) که در گروه مداخله بودند 75 درصد در مقایسه با گروه کنترل، کاهش در مقیاس شدت درد داشتند. طبق پرسشنامه ناتوانی ناشی از کمردرد، بیمارانی که در گروه مداخله قرار داشتند در مقایسه با گروه کنترل، از 90 درصد کاهش در ناتوانی در فعالیتهای روزانه داشتند که نشان دهنده بهبودی در گروه مداخله می‌باشد )001/0(P<.
نتیجه‌گیری: اجرای مداخله آموزشی برای کاهش کمر درد و سطح ناتوانی کارکنان پروازی یک سازمان نظامی مبتلا به کمردرد مزمن مفید بود و به عنوان روش موثر در کنار سایر مداخلات توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها