دوره و شماره: دوره 23، شماره 12 - شماره پیاپی 109، بهمن و اسفند 1400 
تبیین نقش و جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران

صفحه 925-932

10.30491/JMM.23.12.925

محمد غفاری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدحسام الدین شریف نیا؛ سید محمد زارعی ابرقویی؛ غلامرضا پورحیدری


ارزیابی انرژی دریافتی و ظرفیت کار فیزیکی پرسنل نیروهای مسلح در طی دوره آموزش نظامی

صفحه 933-943

10.30491/JMM.23.12.933

غلامحسین پورتقی؛ روح اله فلاح مدواری؛ فریده پورتقی؛ حامد صادقی علوی؛ مهدی جعفری ندوشن


مروری بر انواع روش های ضدمیکروب کردن منسوجات نظامی

صفحه 963-977

10.30491/JMM.23.12.963

ابوالفضل زارع؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد