طراحی پروتکل تمرین ویژه بر اساس نیازهای فیزیولوژیک پلیس کلانتری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

زمینه و هدف: انجام تمرینات نظامی بدون در نظر گرفتن نیازهای ویژه فیزیولوژیکی موجب کاهش ارزش تمرین و ناتوانی در رسیدن به اهداف و نیز عدم موفقیت در آماده کردن افسران برای انجام وظایف شغلی می­شود. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش طراحی پروتکل تمرینی ویژه بر اساس نیازهای فیزیولوژیکی پلیس کلانتری بوده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر بر روی 100 نفر از نیروهای پلیس کلانتری شهر رشت که در سال 9۶-۹۷ مشغول به کار بودند، انجام شد. ابتدا ضربان قلب و لاکتات و مقیاس درک فشار در حالت استراحت و سپس همین متغیرها حین ماموریت ماموران کلانتری اندازه‌گیری شد. این افراد سه جلسه تمرین دایره‌ای متفاوت را در سه روز مختلف انجام دادند و همبستگی ضربان قلب، اسید لاکتیک و مقیاس درک فشار آن­‌ها با فاکتورهای اندازه‌گیری شده مشابه پیش و حین ماموریت یررسی شد. همچنین همبستگی سه پروتکل دایره‌ای نیز باهم مورد برسی قرار گرفت. از روش همستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق استفاده شد (0/05≥P < /span>).
 یافته‌ها: یافته­‌های تحقیق نشان داد که  بین مقادیر لاکتات، ضربان قلب و مقیاس درک فشار در حین تمرین و ماموریت همبستگی بالایی وجود دارد (0/001P≤). همچنین بین مقادیر مقادیر لاکتات، ضربان قلب و مقیاس درک فشار در سه نوع تمرین دایره­ ای تدوین شده همبستگی بالایی وجود داشت (0/01P≤).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­‌های تحقیق می­توان نتیجه‌گیری کرد که، استفاده از تمرینات ویژه پلیس کلانتری با روش دایره‌ای احتمالا می­‌تواند منجربه آمادگی بیشتر آنان برای انجام ماموریت و مواجهه با خطرات شود.

کلیدواژه‌ها


1. Wijk J. Physical culture, sports, and military preparedness: on the upswing in physical education and public health in Sweden during World War II. Historisk tidskrift (Stockholm, Sweden). 2001(4):655-86. 2. MA A. Effect a period of selective military training on physical fitness, body mass index, mental health and mood in officer students. 2012. 3. Ajorloo M. Standardization of physical fitness status in sepah personnel and introducing a method to promote the productivity of the organization: MSc Thesis]. Faculty of Management Tehran University. 1996.[Persian]. 4. Tofighi A, Babaei S, Eloon Kashkuli F, Babaei R. The relationship between the amount of physical activity and general health in urmia medical university students. Nursing And Midwifery Journal. 2014;12(3):166-72. 5. Orr R, Pope R, Stierli M, Hinton B. Grip strength and its relationship to police recruit task performance and injury risk: A retrospective cohort study. International journal of environmental research and public health. 2017;14(8):941. 6. Ritchie EC. Issues for military women in deployment: an overview. Military medicine. 2001;166(12):1033-7. 7. Pihlainen K, Santtila M, Häkkinen K, Kyröläinen H. Associations of physical fitness and body composition characteristics with simulated military task performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2018;32(4):1089-98. 8. Carpinelli RN. Strength training for police officers. Medicina Sportiva Practica. 2015;16(3):33-44. 9. Jamnik VK, Thomas SG, Gledhill N. Applying the Meiorin Decision requirements to the fitness test for correctional officer applicants; examining adverse impact and accommodation. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2010;35(1):71-81. 10. Klymovych V, Oderov A, Romanchuk S, Korchagin M, Zolochevskyi V, Fedak S, et al. Correlation of Physical Fitness and Professional Military Training of Servicemen. Sport Mont. 2020;18(2):79-82. 11. Uth N, Sørensen H, Overgaard K, Pedersen PK. Estimation of V̇ O 2max from the ratio between HR max and HR rest–the Heart Rate Ratio Method. European journal of applied physiology. 2004;91(1):111-5. 12. Karegar-Fard M, Salari M. The relationship between age, BMI and Physical Fitness Index in Army forces. Res Sport Sci. 2009;5(4):101-16. 13. Ahmadvand N, editor Saki. Relationship between anthropometric measures and physical fitness criteria in first year cadets of Army University. first national military physical education and sport sciences congress; 2012. 14. Nanang M, Fuad N, Didik R, Topo S, Panuwun J, editors. Effect of alkaline fluids to blood pH and lactic acid changes on sub maximal physical exercise. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; 2018: IOP Publishing. 15. Maleki B, Sanei S, Borhani H, Ghavami A. Effect of military training on personality traits of military students. J Mil Med. 2012;13(4):195-200. 16. Elahi T, Ashtiani A, Bigdeli E. The Relationship between physical fitness and mental health of the employees of a medical sciences university. Iranian Journal of Military Medicine Vol. 2012;14(3):197-205. 17. Tyyskä J, Kokko J, Salonen M, Koivu M, Kyröläinen H. Association with physical fitness, serum hormones and sleep during a 15-day military field training. Journal of Science and Medicine in Sport. 2010;13(3):356-9. 18. Cooper AD, Warner SG, Rivera AC, Rull RP, Adler AB, Faix DJ, et al. Mental health, physical health, and health-related behaviors of US Army Special Forces. Plos one. 2020;15(6):e0233560. 19. Asgari M, Khabiri M. A survey on physical fitness status in military personnel in revolutionary gurds: MSc Thesis). Faculty of Physical Education of Tehran University: Tehran; 1993. 20. Mirzaeipour F, Seyedmazhari M, Pishgooie AH, Hazaryan M. Assessment of risk factors for coronary artery disease in military personnel: A study from Iran. Journal of family medicine and primary care. 2019;8(4):1347. 21. Saffari M, Sanaeinasab H, RASHIDI JH, SEPANDI M, SAMADI M, AZAD ME. A Comparison Between Impact of a Health Education Program Using In-situ Training and Text-Messaging on Lifestyle and Blood Pressure in Military Personnel at Risk of Hypertension. 2019.