دوره و شماره: دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 71، آذر و دی 1396 

پژوهشی اصیل

بررسی وضعیت بیماری‎های کلیه و مجاری ادراری جانبازان قطع عضو در استان مازندران

صفحه 432-439

حسن خانی؛ نرگس زمانی؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ آمنه قربانی


بررسی اثر ضدقارچی عصاره های آبی و الکلی گیاه بادرنجبویه روی کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزویی

صفحه 505-512

جمیله بیگم طاهری؛ مریم ایمان؛ معصومه مهدیپور؛ صدیقه بختیاری؛ فاطمه نمازی؛ میلاد طاهری بیان؛ ندا زینلی