تاثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر ابعاد چهارگانه سبک زندگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سویه کور

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 واحد توسعه پژوهش‌های بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دپارتمان انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه، بیمارستان خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوع و بروز بیماری عروق کرونری قلب به طور جدی تحت تاثیر شیوه زندگی ناسالم افراد قرار دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آرام­سازی پیشرونده عضلانی بر ابعاد چهارگانه سبک زندگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر می باشد.
روش‌ها: در کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور حاضر، تعداد 80 نفر از بیمارانی که جراحی قلب داشتند بطور تصادفی در دو گروه مداخله (40 بیمار) و کنترل (40 بیمار) قرار گرفتند. در گروه مداخله بیماران آموزش دیده بودند و تمرینات تکنیک آرام­سازی پیشرونده عضلانی را انجام دادند اما گروه کنترل هیچگونه مداخله­ای دریافت نکرد. به منظور جمع آوری داده­ها از فرم ثبت مشخصات فردی، چک لیست خودگزارش دهی انجام تمرینات تکنیک آرام­سازی پیشرونده عضلانی و پرسشنامه سبک زندگی در چهار بعد تغذیه (11 سئوال)، خواب (10)، فعالیت فیزیکی (5 سئوال) و دخانیات (3 سئوال) استفاده شد. در پایان داده های جمع آوری شده بین دو گروه مداخله و کنترل مقایسه گردید.
یافته‌ها: داده های مربوط به سن (126/0P=)، جنس (644/0P=)، تاهل (643/0P=) و شغل (746/0P=)، شاخص توده بدنی (728/0P=) و تعداد اعضاء خانواده (760/0P=) در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی دار نداشت. آزمون آماری کوواریانس در مورد هر چهار بعد سبک زندگی شامل تغذیه، خواب، فعالیت فیزیکی و دخانیات به همراه نمره کلی سبک زندگی تفاوت معنی­داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (05/0>P). آزمون آماری آنوا با اندازه­های تکراری در مورد هرچهار بعد سبک زندگی به همراه نمره کلی سبک زندگی برای مقایسه اثرات متقابل زمان و گروه تفاوت معنی­داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: اجرای تکنیک آرام­سازی پیشرونده عضلانی بطور معنی داری سبب ارتقاء و بهبود ابعاد چهارگانه سبک زندگی شامل تغذیه، خواب، فعالیت فیزیکی و دخانیات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل گردید.

کلیدواژه‌ها