بررسی وضعیت بیماری‎های کلیه و مجاری ادراری جانبازان قطع عضو در استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مرکز بهداشت شهرستان قائمشهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 کارشناس ارشد شیمی، مرکز بهداشت شهرستان قائمشهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: قطع عضو یکی از شایعترین معلولیت های حرکتی است که اختلالات جسمی، رفتاری و روانی پس از آن از مشکلات جدی آنها است. در این میان همواره اختلالات کلیه و مجاری ادراری یکی از شایعترین عوارض دراز مدت جانبازان قطع عضو بویژه قطع عضو اندام تحتانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت بیماری‎های کلیه و مجاری ادراری در جانبازان قطع عضو در استان مازندران می باشد.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی جانبازان قطع عضو در استان مازندران در سال 1392 انجام شد. همه شرکت کنندگان توسط پزشک نفرولوژیست معاینه بالینی شدند. داده های دموگرافیک ثبت و اطلاعات بالینی سیستم کلیه و مجاری ادراری همه جانبازان قطع عضو نیز ثبت گردید.
یافته‌ها: از 575 جانباز دارای قطع عضو مورد بررسی، (52/44 %) 256 نفر با میانگین سنی 6/2 ±44/46 سال و محدوده سنی 22 تا 70 سال تحت معاینه قرار گرفته و در آنالیز نهایی حضور داشتند. همه 256 جانباز قطع عضو، مرد بودند، 9/94 % (243 نفر) متاهل و 8/78 % آنها دیپلم و زیردیپلم بودند. 110 (43%) نفر از جانبازان قطع عضو دارای سابقه عفونت ادراری، همچنین (8/20 %) 53 نفر دارای سابقه سنگ کلیه و مجاری ادراری بودند. (5/3 %) 9 نفر از جانبازان مورد مطالعه به نارسایی کلیه مبتلا بودند. بر اساس نتایج این مطالعه، (7/38 %) 99 نفر از جانبازان دچار اختلالات میل جنسی بوده اند که از بین این تعداد (7/29 %) 76 نفر با کاهش میل جنسی مواجه شده بودند. 
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع به نسبت بالای عوارض سیستم کلیوی و مجاری ادراری در جانبازان قطع عضو لزوم اجرای برنامه های منظم پیشگیری، آموزشی، درمانی و توانبخشی مرتبط با ارتقای سلامت جسمی بالاخص سیستم کلیوی و مجاری ادراری به منظور کاهش ایجاد این بیماری ها پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها