دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر و آبان 1382 

پژوهشی اصیل

بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381

صفحه 177-181

غلامعلی قربانی؛ کاظم احمـدی؛ مرتضی رجـایی؛ سیدمرتضـی حسینـی؛ قربان حسین‌زاده


بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378

صفحه 189-193

علی‌اکبر کریمی زارچی؛ علی مهرابی‌توانا؛ هادی وطنی؛ مهدی خوبدل؛ داود اسماعیلی


مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم

صفحه 201-206

جواد رفیع نژاد؛ ابوالفضل زارعی؛ سیاوش تیرگری؛ علی موسوی؛ نواریر پیازک؛ جمیل زرگان؛ رامین خاقانی؛ اصغر شایان


بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی

صفحه 211-217

حسین مهدوی‌نسب؛ محمود مفید؛ حسین ایمانی؛ محمدحسین اسدی؛ حسین بهادران؛ غلامعلی میرشفیعی


کیف های امداد انفرادی نظامی

صفحه 219-225

علی غنجال؛ رحمت ا... حافظی؛ همایون صدرایی؛ هدایت صحرایی؛ حسن قشونی